Chat Now

ค้นหาซัพพลายเออร์สินค้าเกษตร: บร็อคโคลี่

ประเภท : สินค้าสด (ไม่แช่แข็ง)

ปลูกตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสะอาด

มีใบรับรองการทดสอบปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์

ซัพพลายเออร์มีประสบการณ์ในการส่งออกผลิตภัณฑ์นี้ไปยังประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รับหลังจากเชื่อมต่อกับชุมชน BCP

รองรับการแปลสำหรับธุรกิจ / สมาชิกของ BCP