Chat Now

PREMIUM

ความต้องการที่อัปเดตล่าสุด: พฤศจิกายน 29th, 2021

BA MIEN TAX CO., LTD

ความต้องการของเรา

บริษัท 3M Tax – Accounting Consulting Service Co., Ltd ให้บริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอย่างมืออาชีพให้แก่ธุรกิจทุกประเภท ด้วยประสบการณ์มากกว่า 8 ปี เราได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องการควบรวมกิจการ และกระบวนการระดมเงินเพื่อการลงทุน ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้บริษัทเรา รับผิดชอบจัดการต่อความเสี่ยงด้านบัญชีและภาษีได้ จึงทำให้ลูกค้าลดความกังวล รู้สึกปลอดภัยต่อการทำธุรกิจ  นอกจากนี้ทีมงานมืออาชีพของเราได้รับการฝึกอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงเอกสารทางกฎหมายให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เราสามารถให้คำแนะนำปรึกษา ให้บริการแก่ลูกค้าตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท  เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งมอบการให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้าของเรา บริษัท 3M Tax – Accounting Consulting Service Co., Ltd กำลังมองหากลุ่มลูกค้าธุรกิจ ที่ต้องการบริการปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร, การตรวจสอบเอกสารทั้งหมดก่อนการควบรวมกิจการ, การเข้าซื้อกิจการ, การแบ่งแยกหุ้น, การเรียกระดมเงินทุนเพื่อการลงทุนของบริษัท

CHAT NOW

ข้อมูลบริษัท

จัดตั้งขึ้น: 2013

สัญชาติ: เวียดนาม

จำนวนพนักงาน: พนักงานต่ำกว่า 20 คน

ตัวแทน: Mr. Trinh Hong Khanh

อุตสาหกรรม: บริการระดับมืออาชีพ

 

  1. ประวัติบริษัท

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัท Ba Mien Accounting and Tax Consulting Co., Ltd. ประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านภาษี และผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจขนาดใหญ่ มากด้วยประสบการณ์ด้านบัญชี ตั้งแต่ 5 ปี จนถึง 10 ปี

 

  1. สินค้าและบริการหลัก

1/ บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี:

– ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการบัญชี เช่น งบการเงิน, สมุหบัญชี, เอกสารทางบัญชี, การบันทึกบัญชี เป็นต้น

– การบันทึกธุรกรรมในระบบซอฟต์แวร์บัญชี ตามกฎระเบียบที่ทางบัญชีได้บังคับใช้

– การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน, รายไตรมาส และประจำปี

– การจัดทำรายงานทางการเงิน และการบริหารตามข้อกำหนดการบริหารงานจากลูกค้า

– การให้คำปรึกษา สนับสนุน คาดการณ์กระแสเงินสด, จัดทำรายงานสินทรัพย์หนี้สิน, สินค้าคงคลัง, โครงการต่าง ๆ,  จัดทำต้นทุนการผลิต ฯลฯ

– การจัดระเบียบเอกสารต่าง ๆ, ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งยอดจากธนาคาร และส่งมอบให้อย่างชัดเจนถูกต้อง

– การพิมพ์เอกสาร จัดระเบียบไฟล์ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

– การจัดเก็บไฟล์และบันทึกทางบัญชีที่เกี่ยวข้องในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย

2/ การให้บริการปรึกษาด้านภาษี:

– ให้คำปรึกษาด้านภาษีและวางแผนภาษีสำหรับการดำเนินธุรกิจ

– ให้คำปรึกษาการดำเนินงาน และจัดการควบคุมความเสี่ยงด้านภาษีธุรกิจให้กับบริษัทคุณ

–  จัดทำข้อมูลภาษีให้กับลูกค้าเป็นแบบรายเดือน และรายไตรมาส

–  จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำปี

–  ช่วยปรับค่าใช้จ่ายด้านภาษีธุรกิจให้มีความเหมาะสม

–  ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทจะช่วยดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานด้านภาษี 

3/ การตรวจสอบบันทึกทางบัญชี – เอกสารทางภาษี:

– ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลงบการเงิน, ปรับยอด, การนำเสนอ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อความเป็นจริง ซึ่งอาจพบเห็นในระหว่างการตรวจสอบ

–  ตรวจสอบเอกสารสรุปทางภาษี, ภาษีที่ได้แจ้งให้ชำระแล้ว

– จัดทำเอกสารบันทึกทางบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการบัญชี, กฎหมายภาษี, กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจ และกฎหมายเฉพาะทางในด้านอื่น ๆ

-ให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย, ความเสี่ยงทางธุรกิจ พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไข

4/ บริการให้คำปรึกษาการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

–   ให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และด้านเอกสารทางกฎหมายที่อาจเกี่ยวเนื่องกัน

– จัดทำรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยการบริหารภาษีและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนั้น ๆ

–   จัดทำประกาศ และภาคผนวกเพื่อแจ้งเรื่องการทำธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยงของธุรกิจ

–   สนับสนุนและประสานงานเพื่อชี้แจงต่อหน่วยงานตรวจสอบในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

  1. จุดแข็งและข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

เรายึดมั่นในคติที่ว่า “การให้เกียรติ และ คุณภาพ เป็นเรื่องสำคัญมาก่อนเสมอ” บริษัทตรวจสอบ 3M มุ่งมั่นให้บริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพ ให้บริการปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด ด้วยการเสนอราคาที่สมเหตุสมผลจะนำมาซึ่งการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับลูกค้าทุกท่าน

CHAT NOW